Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Dịch vụ tiếp cận và hỗ trợ

Dịch vụ Hỗ trợ và tiếp cận cộng đồng này dành cho ai?

Dịch vụ này dành cho tất cả những vị thuê nhà của Hội Nhà Liên Việt và các cư dân người Việt và Đông Nam á mướn nhà của ISHA. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các thành viên của các cộng đồng Việt Nam và Đông Nam á. Chúng tôi có những buổi tư vấn tại một số các cộng đồng và quí vị có thể tìm đến chỗ nào gần và tiện nhất cho quí vị theo lịch các sự kiện.

Nhân viên làm việc cho dịch vụ này có thể nói được tiếng Anh lẫn tiếng Việt và có thể hỗ trợ quí vị qua các ngôn ngữ khác.
 

Tiếp cận và hỗ trợ là gì?

Nhân viên làm việc sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho từng người một. Họ có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn quí vị đăng ký xin nhà, quản lý và duy trì Hợp đồng thuê nhà của quí vị.  Các dịch vụ hỗ trợ mà đội chúng tôi có thể cung cấp bao gồm:

  • Đăng ký với các công ty chất đốt (ga), điện, nước và các nhu cầu khác.
  • Làm đơn xin các trợ cấp liên quan, tối đa hóa thu nhập và quản lý tài chính.
  • Tìm hiểu các dịch vụ địa phương bao gồm y tế, trường học và giao thông vận tải.
  • Tăng cường khả năng tìm việc làm, tìm các khóa học, huấn nghệ và huấn nghiệp.
  • Tiếp cận với các cộng đồng và các dịch vụ của các nhóm văn hóa địa phương.
  • Truy cập các dịch vụ pháp lý cũng như các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt khác.
  • Làm việc với Nhân viên Quản lý dịch vụ nhà cửa và Đội doanh thu tiền thuê nhà của quí vị nhằm giúp giải quyết bất kỳ các vấn đề nợ nần nào trong lúc quí vị không nói được tiếng Anh.
  • Được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ để truy cập các dịch vụ chuyên môn khác.


Các nhân viên tiếp cận và hỗ trợ làm việc ở các khu vực khác nhau:

 

 

Khu vực quí vị cư ngụ

 

Nhân viên

Số điện thoại

Điện thư

Hackney

 

Lương Chương

 

020 7704 7347

Chuongl@isha.co.uk

 

Haringey, Islington, Tower Hamlets, Waltham Forest

 

Huỳnh Đức Tài

020 7704 7354

Taih@isha.co.uk

 

Làm thế nào để nhận được Dịch vụ hỗ trợ này?

Quí vị có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của quí vị hoặc cũng có thể được giới thiệu đến một nhân viên hỗ trợ thông qua Nhân viên quản lý dịch vụ cư dân của quí vị  hoặc một nhân viên nào đó nghĩ rằng quí vị có thể cần sự giúp đỡ. Nhân viên hỗ trợ sẽ sắp xếp để gặp và kiểm tra xem quí vị đang cần gì và sẽ tìm cách giúp đỡ quí vị. Đó có thể là một vấn đề mà nhân viên hỗ trợ có thể giúp quí vị giải quyết ngay lập tức hoặc sau đó. Nếu không họ sẽ lập ra một kế hoạch cụ thể để giúp quí vị trong một khoảng thời gian nào đó.

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả mọi người hay không?

Chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ tất cả mọi người nhưng có thể đôi khi quí vị phải chờ đợi để được hỗ trợ và giúp đỡ.  Có những trường hợp vì yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những trường hợp này một cách hợp tình hợp lý. Điều này có thể bao gồm các trường hợp như bạo lực gia đình hoặc ai đó đang bị đe dọa bị đuổi nhà.